หลักสูตรข้อกำหนด

Loading Events

« All Events

หลักสูตรข้อกำหนด

1่ January 2023 - 31่ December 2023

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015
(ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Requirement Training Course )
(1 Day)

บทนำ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการกับความเสี่ยงและการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การสื่อสารที่ชัดเจน กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและวิธีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
1) หลักการ และสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะ
2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อกำหนด
3) คำนิยามใหม่
4) ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
5) บริบทองค์กร
5.1) ความเป็นผู้นำ
5.2) การวางแผน
5.3) การสนับสนุน
5.4) การดำเนินการ
5.5) การประเมินสมรรถนะ
5.6) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6) ถาม – ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ทราบหลักการของข้อกำหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
3) สามารถตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
4) สามารถปรับปรุงระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
ผู้บริหาร, คณะทำงานด้าน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และพนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Event Category: