หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking skills for efficient problem solving)

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking skills for efficient problem solving)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
Analytical Thinking skills for efficient problem solving
(หลักสูตร 2 วัน เชิงปฏิบัติ)

บทนำ
การแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน บริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องคุณภาพกับบริษัทคู่แข่ง บริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องการส่งมอบกับบริษัทคู่แข่ง แต่บริษัทกำลังแข่งขันเรื่องทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ของพนักงานต่างหาก ทักษะของพนักงานจึงเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงโลกของ Edward Deming ที่เรียกว่า P-D-C-A ที่แปลว่า Plan-Do-Check-Act (Analysis) แต่จุดอ่อนในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องที่เป็นจุดวิกฤตที่สุด ที่ไม่สามารถหมุนวงล้อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ก็คือ Analysis skills หรือทักษะการวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงของพนักงาน

หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรอย่างแท้จริง ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้าอบรมได้ยกระดับขีดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของจุดอ่อนในการคิดวิเคราะห์ และวิธีการปรับปรุง
3) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล
4) ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติโดยนำหัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานมาฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
5) เพื่อให้องค์กรได้พัฒนาทักษะในด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้พนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีทักษะการคิดวิเคราะห์เหนือกว่าคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน

เนื้อหาหลักสูตร
1) นิยามและหลักการของการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) วิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
2.1 รูปแบบและระดับของความคิด
2.2 การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ดุลยพินิจ
2.3 การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้วิจารณญาณ
2.4 ปัญหาและสาเหตุที่พนักงานไม่คิดวิเคราะห์
2.5 ทักษะการคิดแบบต่างๆ
2.6 นิสัยการคิด 9 อย่าง
2.7 ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์ และ การคิดแบบไม่วิเคราะห์
2.8 วงจรความคิดแบบ DIAA (Data-insight-action-assessment)
3) ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน
3.1 ปัญหา การนิยามปัญหา
3.2 การกำหนดสมมติฐาน
3.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูลของปัญหา
3.4 การทำการวิเคราะห์ปัญหา
3.5 การสร้างมาตรการแก้ไข-ป้องกัน
4) เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 ความแตกต่างของเครื่องมือแต่ละประเภทและแนวทางในการใช้เครื่องมือต่างๆ
4.2 Pareto chart
4.3 CE (Cause and Effect Diagram)
4.4 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
4.5 Why-Why Analysis
4.6 PM Analysis
5) ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในองค์กร
6) ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในองค์กร
7) Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร แก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน รวมทั้งวิศวกรในทุกหน่วยงาน

ระยะเวลา 2 วัน (9.00 – 16.00 น.)
วิธีการฝึกอบรม บรรยายพร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) Flip chart หรือ White board

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category: