หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced product quality planning (APQP)

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced product quality planning (APQP)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
Advanced product quality planning (APQP)
(หลักสูตร 1 วัน)

บทนำ
มาตรฐาน ISO/TS16949: 2009 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advance Product Quality Planning : APQP) และจัดทำแผนควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ และต้องมีกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process :PPAP) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนตามข้อตกลงของลูกค้า

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advance Product Quality Planning : APQP) ในแต่ละขั้นตอน
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ดำเนินงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เนื้อหาหลักสูตร
1) APQP คืออะไร
2) ประโยชน์ของ APQP
3) ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP ประโยชน์และขั้นตอนของ APQP
3.1 การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต
3.2 การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.4 การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
3.5 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
3.6 ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้งวิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานประกันคุณภาพ รวมทั้งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระยะเวลา 1 วัน (9.00 – 16.00 น.)
วิธีการฝึกอบรม บรรยายพร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) Flip chart หรือ White board

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category: