หลักสูตร Integrated Management System(IMS) : ISO9001, and ISO14001

Loading Events

« All Events

หลักสูตร Integrated Management System(IMS) : ISO9001, and ISO14001

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตร Integrated Management System(IMS) : ISO9001, and ISO14001

พัฒนาโดย อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง

ประโยชน์ของหลักสูตร (Benefits of the course)

ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ(ISO 9001:2015) และด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015) ไปพร้อม ๆ กันเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives of the course)
1) เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, และ ISO 14001:2015 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
2) เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, และ ISO 14001: 2015 หลักการพื้นฐาน โครงสร้าง และการตีความข้อกำหนดต่าง ๆ
3) ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้งในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน
4) ลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและผู้ใช้ระบบ
5) สามารถควบรวมระบบตามข้อกำหนดที่สำคัญในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและวัดประสิทธิผลของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 : 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001: 2015

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

เนื้อหาหลักสูตร
Day 1 :
1) ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง สาระสำคัญและจุดมุ่งเน้นของมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
2) ระบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Integrated Management System of ISO9001: 2015 and ISO14001: 2015)
3) บริบทขององค์กร (Context) และ Workshop 1 Integrated Context of organization for ISO9001:2015 and ISO14001: 2015
4) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และการวางแผน (Planning)
5) Workshop 2 พร้อมตัวอย่างการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสและการวางแผน (Integrated risk and opportunity of ISO9001:2015 and ISO14001: 2015)

Day 2 :
6) ส่วนสนับสนุน (Supporting) และงานข้อมูล (Integrated Documented Information)
7) การปฏิบัติการ (Integrated Operation)
8) Workshop 3 – การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน (Integrated Operation planning and control)
9) การประเมินผลปฏิบัติงาน (Integrated Performance evaluation of ISO9001:2015 and ISO14001: 2015)
10) Workshop 4 พร้อมตัวอย่าง การตรวจติดตามภายใน (Integrated Internal Audit of ISO9001:2015 and ISO14001: 2015)
11) การปรับปรุง (Integrated Improvement activities) การควบรวมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) พร้อมตัวอย่างการนำไปปฏิบัติ

 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category: