About us


ABOUT USบริษัท เอ็นคิวเอ เซอติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
NQA CERTIFICATION (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เอ็นคิวเอ เซอติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด [NQA Certification (Thailand) Co.,Ltd.] เป็นสำนักงานหน่วยรับรองระบบประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ NQA Global Certification Body

ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ NQA มีสำนักงานตั้งอยู่มากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก NQA เป็นหน่วยรับรองระบบมาตรฐาน (Certification Body) ที่ให้การรับรองระบบมาตรฐานสากลรองรับทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และจำนวนใบรับรองที่ตรวจรับรองระบบให้กับองค์กรมากกว่า 53,000 ใบรับรองทั่วโลก ด้วยผู้ตรวจประเมินระบบที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพและคุณภาพสูง ทำให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่องค์กรจะได้รับจากเรา ไม่ใช่แค่เพียงใบรับรองระบบมาตรฐาน แต่องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรจะมีศักยภาพในระดับที่สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ (Operational Excellence) และสามารถสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

NQA Certification สามารถให้การรับรองระบบครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก และเป็นหน่วยรับรองระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล

ได้แก่ UKAS, ANAB เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDIT) การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า (SECOND PARTY AUDIT) และการฝึกอบรม (TRAINING) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานของไทย รวมถึงหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

Note : The Regulations Relating to Registration can be found at NQA website: https://www.nqa.com/clients/regulations

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate