Food Safety Management System Series

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000, HACCP, GMP เพื่อการควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ตารางอบรม

เดือนหลักสูตรอบรมสถานที่อบรมลงทะเบียน