Occupational Health And Safety Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นข้อกำหนดที่มุ่งเน้นการลดและการควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และการสูญเสีย แก่ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในนามองค์กร

ตารางอบรม

เดือนหลักสูตรอบรมสถานที่อบรมลงทะเบียน
ม.ค.- ธ.ค. 2565หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced product quality planning (APQP)In-house/ Publicดูเพิ่มเติม