Energy Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เป็นมาตรฐานสำหรับการอนุรักษ์ และบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตารางอบรม

เดือนหลักสูตรอบรมสถานที่อบรมลงทะเบียน

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate