หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced product quality planning (APQP)

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced product quality planning (APQP) (หลักสูตร 1 วัน) บทนำ มาตรฐาน ISO/TS16949: 2009 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advance Product Quality Planning : APQP) และจัดทำแผนควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า […]

-

หลักสูตร Integrated Management System(IMS) : ISO9001, and ISO14001

หลักสูตร Integrated Management System(IMS) : ISO9001, and ISO14001 พัฒนาโดย อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง ประโยชน์ของหลักสูตร (Benefits of the course) ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO […]

-

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking skills for efficient problem solving)

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking skills for efficient problem solving (หลักสูตร 2 วัน เชิงปฏิบัติ) บทนำ การแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน บริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องคุณภาพกับบริษัทคู่แข่ง บริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องการส่งมอบกับบริษัทคู่แข่ง แต่บริษัทกำลังแข่งขันเรื่องทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ของพนักงานต่างหาก ทักษะของพนักงานจึงเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงโลกของ Edward Deming ที่เรียกว่า P-D-C-A ที่แปลว่า Plan-Do-Check-Act […]

-

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 1 วัน) บทนำ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการกับความเสี่ยงและการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร โดยให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการในการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยามในเรื่องการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน […]

-

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน) บทนำ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการกับความเสี่ยงและการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร โดยให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการในการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยามในเรื่องการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน […]

-

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop) วิทยากร : อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการเพิ่มผลผลิตกับองค์กรในธุรกิจและอุตสาหกรรม ในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศ หัวข้ออบรมที่เชี่ยวชาญ เช่น การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและธุรกิจบริการ การควบคุมคุณภาพ การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานด้วย Fish-bone diagram, […]

-

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling)

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling) ความสำคัญของหลักสูตร : เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึก (Record) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐาน วิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคน เป็นข้อมูลอ้างอิงและ/หรือสนับสนุนการดำเนินงาน หากไม่มีการควบคุม จัดเก็บ รักษาและทำลายให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน หากไม่มีวิธีการในการควบคุม จัดเก็บและทำลายที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบย้อนกลับหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ได้ยากหรือหาไม่พบ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมทั้งการควบคุม จัดเก็บและทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร […]

-

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015 (Internal Audit ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Training Course) (1 Day) บทนำ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เวอร์ชั่นใหม่นี้ […]

-

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015 (ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Requirement Training Course ) (1 Day) บทนำ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ […]

หลักสูตรข้อกำหนด

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015 (ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Requirement Training Course ) (1 Day) บทนำ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ […]