การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ Key Performance Indicator (KPI)

การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ Key Performance Indicator (KPI)

ตารางอบรม

เดือนหลักสูตรอบรมสถานที่อบรมลงทะเบียน