หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน)

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspects identification and assessment)
(หลักสูตร 2 วัน)

บทนำ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการกับความเสี่ยงและการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร โดยให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการในการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยามในเรื่องการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ วิธีการชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถหามาตรการที่เหมาะสม ในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1
1) ความหมายของสิ่งแวดล้อมและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2) แนวคิดและความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกและระดับประเทศ
3) การหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
4) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
5) ระบุลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollutions and Resource use)
6) การบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Identifying Environmental Aspects)
7) กิจกรรมกลุ่ม Work Shop 1 กระบวนการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท

วันที่ 2
8) วิธีการระบุลักษณะปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) การประเมินเพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
10) ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการและขอบเขตการพิจารณา
11) ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
12) การให้ความสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Determination of significance)
13) การประเมินความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
14) กิจกรรมกลุ่ม Work Shop2 การประเมินระดับนัยสำคัญ
15) กิจกรรมกลุ่ม Work Shop3 การกำหนดมาตรการในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
16) สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
17) การถามตอบ (Question& Answer)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1) ผู้อบรมเข้าใจความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยามในเรื่องการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2) ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการ วิธีการและเกณฑ์การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปประยุกต์ใช้ในปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
3) ผู้อบรมสามารถหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งและประเมินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
คณะทำงานด้าน ISO 14001:2015, พนักงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติตามลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงของบริษัท
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category:

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate