หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน)

Loading Events

« All Events

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspects identification and assessment)
(หลักสูตร 2 วัน)

บทนำ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการกับความเสี่ยงและการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร โดยให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการในการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยามในเรื่องการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ วิธีการชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถหามาตรการที่เหมาะสม ในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1
1) ความหมายของสิ่งแวดล้อมและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2) แนวคิดและความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกและระดับประเทศ
3) การหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
4) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
5) ระบุลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollutions and Resource use)
6) การบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Identifying Environmental Aspects)
7) กิจกรรมกลุ่ม Work Shop 1 กระบวนการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท

วันที่ 2
8) วิธีการระบุลักษณะปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) การประเมินเพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
10) ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการและขอบเขตการพิจารณา
11) ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
12) การให้ความสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Determination of significance)
13) การประเมินความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
14) กิจกรรมกลุ่ม Work Shop2 การประเมินระดับนัยสำคัญ
15) กิจกรรมกลุ่ม Work Shop3 การกำหนดมาตรการในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
16) สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
17) การถามตอบ (Question& Answer)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1) ผู้อบรมเข้าใจความจำเป็น คำศัพท์ คำนิยามในเรื่องการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
2) ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการ วิธีการและเกณฑ์การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปประยุกต์ใช้ในปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
3) ผู้อบรมสามารถหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งและประเมินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
คณะทำงานด้าน ISO 14001:2015, พนักงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติตามลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงของบริษัท
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category: