หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการเพิ่มผลผลิตกับองค์กรในธุรกิจและอุตสาหกรรม ในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศ หัวข้ออบรมที่เชี่ยวชาญ เช่น การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและธุรกิจบริการ การควบคุมคุณภาพ การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานด้วย Fish-bone diagram, 5Why analysis , 8D , TQM, TPM, 5ส การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC และอื่นๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานมาฝึกปฏิบัติการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการการปรับปรุงงานด้วย QC Circle(QCC)

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1) รวบรวมหัวข้อปัญหาและ/หรือประเด็นที่ต้องการปรับปรุง
2) เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการปรับปรุง เช่น จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องนั้นๆ ย้อนหลัง 2-3 ปี จำนวนหนี้เสียย้อนหลัง 2-3 ปี ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อและเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน จำนวนลูกค้าใหม่ของฝ่ายงานสินเชื่อย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1) การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการเลือกหัวข้อปัญหาด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)
2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน การเก็บข้อมูลและการตั้งเป้าหมาย
3) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
3.1) ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)
3.2) กราฟ (Graph)
3.3) ผังพาเรโต (Pareto Diagram)
3.4) ผังแสดงเหตุและผล/ผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram / Fish bone diagram)
3.5) การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why analysis/ 5 Why analysis
4) กำหนดมาตรการและแผนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
5) หลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ได้กิจกรรมกลุ่มการปรับปรุงงาน QC Circle ที่มีประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงานได้จริง

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) จำนวนไม่เกิน 30 คน

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category:

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate