หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

Loading Events

« All Events

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการเพิ่มผลผลิตกับองค์กรในธุรกิจและอุตสาหกรรม ในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศ หัวข้ออบรมที่เชี่ยวชาญ เช่น การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและธุรกิจบริการ การควบคุมคุณภาพ การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานด้วย Fish-bone diagram, 5Why analysis , 8D , TQM, TPM, 5ส การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC และอื่นๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานมาฝึกปฏิบัติการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการการปรับปรุงงานด้วย QC Circle(QCC)

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1) รวบรวมหัวข้อปัญหาและ/หรือประเด็นที่ต้องการปรับปรุง
2) เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการปรับปรุง เช่น จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องนั้นๆ ย้อนหลัง 2-3 ปี จำนวนหนี้เสียย้อนหลัง 2-3 ปี ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อและเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน จำนวนลูกค้าใหม่ของฝ่ายงานสินเชื่อย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1) การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการเลือกหัวข้อปัญหาด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)
2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน การเก็บข้อมูลและการตั้งเป้าหมาย
3) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
3.1) ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)
3.2) กราฟ (Graph)
3.3) ผังพาเรโต (Pareto Diagram)
3.4) ผังแสดงเหตุและผล/ผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram / Fish bone diagram)
3.5) การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why analysis/ 5 Why analysis
4) กำหนดมาตรการและแผนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
5) หลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ได้กิจกรรมกลุ่มการปรับปรุงงาน QC Circle ที่มีประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงานได้จริง

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) จำนวนไม่เกิน 30 คน

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category: