หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015

1่ January 2023 - 31่ December 2023

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015
(ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Requirement Training Course )
(1 Day)

บทนำ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการกับความเสี่ยงและการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การสื่อสารที่ชัดเจน กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและวิธีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
1) หลักการ และสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะ
2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อกำหนด
3) คำนิยามใหม่
4) ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
5) บริบทองค์กร
5.1) ความเป็นผู้นำ
5.2) การวางแผน
5.3) การสนับสนุน
5.4) การดำเนินการ
5.5) การประเมินสมรรถนะ
5.6) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6) ถาม – ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ทราบหลักการของข้อกำหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
3) สามารถตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
4) สามารถปรับปรุงระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
ผู้บริหาร, คณะทำงานด้าน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และพนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Event Category:

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate