หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling)

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling)

1่ มกราคม 2022 - 31่ ธันวาคม 2022

-

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ
(Documented Information Controlling)

ความสำคัญของหลักสูตร :
เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึก (Record) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐาน วิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคน เป็นข้อมูลอ้างอิงและ/หรือสนับสนุนการดำเนินงาน หากไม่มีการควบคุม จัดเก็บ รักษาและทำลายให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน หากไม่มีวิธีการในการควบคุม จัดเก็บและทำลายที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบย้อนกลับหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ได้ยากหรือหาไม่พบ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมทั้งการควบคุม จัดเก็บและทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสาร ระบบการควบคุม จัดเก็บ และทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกและออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO
3) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจวิธีการจัดทำเอกสารทั้งในรูปแบบการเขียนพรรณนาและการเขียน Flow Chart รวมถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและการควบคุมเอกสารภายใน รวมไปถึงการจัดการกับเอกสารที่ไม่ใช้งาน
4) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการควบคุมการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกันการนำออกมาใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึกเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึก

หัวข้อการอบรม :
• โครงสร้างของระบบเอกสาร
• ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และการบันทึก
• การเขียนระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก
• ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
• การจัดทำเอกสาร รูปแบบของเอกสารแบบการเขียนพรรณนาและการเขียน Flow Chart
• ฝึกปฎิบัติ Workshop1: การเขียนเอกสารแบบพรรณนาและการเขียน Flow Chart
• การควบคุมเอกสาร
• การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพโดยระบบเอกสาร (Hard Copy) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
• ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
• การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
• การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการเมื่อครบอายุการจัดเก็บบันทึก
• ฝึกปฎิบัติ Workshop2: ออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก
• การควบคุมเอกสารและบันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic documented information controlling)
• สรุปประเด็น เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และถามตอบข้อสงสัย

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR/EMR/SMR) เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน
วิธีอบรม:
1) การบรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
2) ฝึกปฏิบัติโยการทำกิจกรรมกลุ่ม Workshop

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2565
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ มกราคม 2022
End:
31่ ธันวาคม 2022
Cost:
-
Event Category: