หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling)

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling)

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ
(Documented Information Controlling)

ความสำคัญของหลักสูตร :
เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึก (Record) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐาน วิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคน เป็นข้อมูลอ้างอิงและ/หรือสนับสนุนการดำเนินงาน หากไม่มีการควบคุม จัดเก็บ รักษาและทำลายให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน หากไม่มีวิธีการในการควบคุม จัดเก็บและทำลายที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบย้อนกลับหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ได้ยากหรือหาไม่พบ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมทั้งการควบคุม จัดเก็บและทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสาร ระบบการควบคุม จัดเก็บ และทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกและออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO
3) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจวิธีการจัดทำเอกสารทั้งในรูปแบบการเขียนพรรณนาและการเขียน Flow Chart รวมถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและการควบคุมเอกสารภายใน รวมไปถึงการจัดการกับเอกสารที่ไม่ใช้งาน
4) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการควบคุมการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกันการนำออกมาใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึกเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึก

หัวข้อการอบรม :
• โครงสร้างของระบบเอกสาร
• ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และการบันทึก
• การเขียนระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก
• ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
• การจัดทำเอกสาร รูปแบบของเอกสารแบบการเขียนพรรณนาและการเขียน Flow Chart
• ฝึกปฎิบัติ Workshop1: การเขียนเอกสารแบบพรรณนาและการเขียน Flow Chart
• การควบคุมเอกสาร
• การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพโดยระบบเอกสาร (Hard Copy) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
• ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
• การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
• การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการเมื่อครบอายุการจัดเก็บบันทึก
• ฝึกปฎิบัติ Workshop2: ออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก
• การควบคุมเอกสารและบันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic documented information controlling)
• สรุปประเด็น เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และถามตอบข้อสงสัย

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR/EMR/SMR) เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน
วิธีอบรม:
1) การบรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
2) ฝึกปฏิบัติโยการทำกิจกรรมกลุ่ม Workshop

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category:

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate