หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015
(Internal Audit ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Training Course)
(1 Day)

บทนำ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีความมุ่งหวังให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์กร มุ่งสู่การเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้สอดคล้องและมีประสิทธิผลกิจกรรมการ ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ และเป็นข้อกำหนดหนึ่งซึ่งองค์กรจะต้องจัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงไว้เพื่อประเมิน ความสอดคล้องและการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้จะแนะนำข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015นอกจากนี้จะฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร
1) คำศัพท์และนิยามสำหรับการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2) หลักการตรวจประเมนิและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
3) วิธีตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
4) การวางแผนการตรวจ
5) การเตรียมการก่อนการตรวจ
6) การดำเนินการตรวจ, การสรุปและรายงานผล
7) การตรวจติดตามผล
8) ถาม – ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1)สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
2) เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
4) สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข CARs ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน สามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
ผู้บริหาร, ตัวแทนฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบระบบ, คณะทำงานด้าน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015, ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน

ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย และฝึกปฎิบัติ (Workshop)
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category:

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate