หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015

Loading Events

« All Events

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015

1่ January 2023 - 31่ December 2023

-

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015
(Internal Audit ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 Training Course)
(1 Day)

บทนำ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีความมุ่งหวังให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์กร มุ่งสู่การเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้สอดคล้องและมีประสิทธิผลกิจกรรมการ ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ และเป็นข้อกำหนดหนึ่งซึ่งองค์กรจะต้องจัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงไว้เพื่อประเมิน ความสอดคล้องและการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้จะแนะนำข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015นอกจากนี้จะฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร
1) คำศัพท์และนิยามสำหรับการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2) หลักการตรวจประเมนิและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
3) วิธีตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
4) การวางแผนการตรวจ
5) การเตรียมการก่อนการตรวจ
6) การดำเนินการตรวจ, การสรุปและรายงานผล
7) การตรวจติดตามผล
8) ถาม – ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1)สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
2) เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
4) สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข CARs ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน สามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม
ผู้บริหาร, ตัวแทนฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบระบบ, คณะทำงานด้าน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015, ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน

ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย และฝึกปฎิบัติ (Workshop)
สิ่งที่บริษัทต้องเตรียม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

ช่วงเวลาอบรม  มกราคม – ธันวาคม 2566
สถานที่อบรม In-house/Public

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ส่งรายละเอียดความต้องการฝึกอบรมมาที่ email : nqacertification.th@gmail.com

Details

Start:
1่ January 2023
End:
31่ December 2023
Cost:
-
Event Category: