ISO 13485 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์

ISO 13485 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์

มาตรฐาน ISO 13485 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย อาทิ เตียงผ่าตัด, เตียงคนไข้, เก้าอี้ทันตกรรม, เครื่องช่วยหายใจ, ถุงมือยาง, หน้ากากอนามัย, ปรอทวัดไข้, เข็มฉีดยา, สำลี, ผ้าพันแผล, ผ้าพันเคล็ด, เครื่องอบฆ่าเชื้อ, เครื่องปั้นเลือด, ฟันปลอม, ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, อุปกรณ์ล้างจมูก, ตู้แช่เลือด, รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

ปัจจุบันการแข่งขันในด้านธุรกิจค่อนข้างสูง หากองค์กรใดจะเป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางแพทย์จำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการคุณภาพเข้ามาใช้ โดยปัจจุบันระบบมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ คือ ISO 13485 ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น ISO 13485:2016 ประกอบไปด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 8 ข้อ โดยการเขียนข้อกำหนดยังเหมือนกับระบบ ISO 9001 ปี 2008 และในการทำระบบ ISO13485 นั้น องค์กรต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายอาทิ การขออนุญาตนำเข้า จดทะเบียนสถานประกอบการ การแจ้งเหตุไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ เราสามารถติดตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน โดยค้นหาได้จากเว็ปไซต์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ที่ได้มีการรวบรวม กฎหมาย ข้อบังคับไว้ให้ผู้ประกอบการค้นหา

ถ้าองค์กรไม่มีมาตรฐานระบบการจัดการ ผลที่จะตามมาคือ

  1. ลูกค้ายังไม่ซื้อขายด้วย เนื่องจากองค์กรยังไม่มีใบรับรองระบบการจัดการ ISO 13485
  2. เสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากในการสั่งซื้อเครื่องมือทางการแพทย์หลายครั้งนั้นมีเกณฑ์การให้คะแนนให้กับบริษัทที่ได้การรับรองระบบ ISO 13485

จุดประสงค์ของมาตรฐาน ISO 13485 ไม่ได้ต้องการให้แค่องค์กรทำเพื่อให้ได้ใบ Certificate แต่ต้องการให้องค์กรประยุกต์ใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้องค์กรมีระบบการจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว สิ่งสำคัญคือสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และปลอดโรคอีกด้วย

 

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate