mewebadmin

4 มกราคม 2022

Top Courses Listed

24 มิถุนายน 2021

การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

24 มิถุนายน 2021

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

24 มิถุนายน 2021

การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ

24 มิถุนายน 2021

การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ Key Performance Indicator (KPI)

24 มิถุนายน 2021

การบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

24 มิถุนายน 2021

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

24 มิถุนายน 2021

การบริหารองค์กร (Organizational management)

24 มิถุนายน 2021

ภาวะผู้นำ (Leadership)

24 มิถุนายน 2021

Integrated Management System Series

24 มิถุนายน 2021

Energy Management System Series

24 มิถุนายน 2021

Food Safety Management System Series

24 มิถุนายน 2021

Occupational Health And Safety Management System Series

24 มิถุนายน 2021

Environmental Management System Series

23 มิถุนายน 2021

Quality Management System Series

23 มิถุนายน 2021

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

23 มิถุนายน 2021

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

23 มิถุนายน 2021

ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

23 มิถุนายน 2021

ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

23 มิถุนายน 2021

FSSC 22000 Food Safety Management

23 มิถุนายน 2021

ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน

23 มิถุนายน 2021

ISO 13485 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์

23 มิถุนายน 2021

ISO 22301 Business Continuity Management

23 มิถุนายน 2021

ISO 37001 Anti-Bribery Management

23 มิถุนายน 2021

IATF 16949 Automotive Management

23 มิถุนายน 2021

ISO/IEC 27001 Information Security Management

23 มิถุนายน 2021

ISO/IEC 20000 IT Service Management

23 มิถุนายน 2021

ISO 27017 Security Controls for Cloud Services

23 มิถุนายน 2021

ISO 27018 Protection of Personally Identifiable Information

23 มิถุนายน 2021

GMP ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

23 มิถุนายน 2021

HACCP ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร

23 มิถุนายน 2021

IECQ QC 080000 Hazardous Substance Process Management

23 มิถุนายน 2021

ESD S20.20 Quality Management Standard for Electrostatic Discharge

23 มิถุนายน 2021

AS9100 / AS9110 / AS9120 / AS6081 Aerospace Management